Mrs. Mamta Chouhan
PRT
(B.Com., B.ed)


Ms Shweta Bhatt
PRT
(M.A., B.Ed)


Ms. Mamta
PRT
(B.A., B.Ed)


Mr. Uttam
PRT
(B.A.-Shastri, B.ed-Shiksha Shashtri)


Ms. Yashika Jain
PRT
(B.Com., B.Ed-Pursuing)


Mrs. Devi K
PRT
(B.A., B.ed)


Mrs. Sunita Sharma
PRT
(B.A., B.ed)


Mr. Farhan Ahmed Khan
TGT
(B.C.A., M.C.A.)TGT
(M.Sc.-MATHS, B.Ed)


Mr. Uttam Singh
TGT
(M.A.- English, B.Ed)


Ms. Swarnima Bhardwaj
TGT-Science
(B.Sc., B.Ed)


Mr. Bharat Parihar
P.E.T.
(M.A., M.Ped)


Mr. Ankit Sudarshan
TGT
(M.A,-English, B.Ed)


Mrs. Sarika Chouhan
TGT
(M.A.-Hindi, B.Ed)


Mr. Santosh Kumar Gupta
ADMINISTRATIVE OFFICER